Zdobądź kwalifikacje – bądź konkurencyjny

logo Fundusze Europejskie
logo Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Numer umowy o dofinansowanie

RPPK.09.05.00-18-0031/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wartość projektu

954 875,00 zł

Kwota dofinansowania

859 387,50 zł

Program

Europejski Fundusz Społeczny – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Oś. Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie – Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Okres realizacji

01.05.2018 – 30.06.2019

Beneficjent

Lider: Aspera Tomasz Leśniowski Parter: Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „INWENCJA”

Cel projektu

Podniesienie kwalifikacji osób dorosłych poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego:
• Kursy z zarządzania proj. przygot. do certyfikacji IPMA 4-L-C na poz. D, umożl. uzyskanie kwalif. w zawodzie kierownika projektu – 150 os.;
• Kursy z zakresu przewozu towarów niebezp. transp. drogowym ADR, zakończone egzam. umożli. uzyskanie uprawnień do przewozu mat. niebezpiecznych wszystkich klas i w cysternach – 100 os.