Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego INWENCJA powstała w 2007 r. jako samorządna organizacja pozarządowa, niezależna w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.

Do głównych zadań Fundacji należą:

 • Propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony środowiska, w tym odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii;
 • Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
 • Wspieranie i promowanie rozwoju nauki, działalności badawczo-rozwojowej, edukacji, oświaty i wychowania, sportu, kultury i sztuki oraz tradycji zarówno lokalnej, jak i narodowej;
 • Działalność na rzecz osób bezrobotnych, zagrożonych utratą pracy oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym podejmowanie działań na rzecz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
 • Działania na rzecz dzieci i młodzieży;
 • Wpieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz dialogu społecznego;
 • Działania na rzecz idei rozwoju demokracji oraz państwa obywatelskiego;
 • Inicjowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze europejskim;
 • Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy między regionami w kraju i zagranicą;
 • Kształtowanie postaw samodzielności i przedsiębiorczości wśród społeczeństwa;
 • Kształcenie, ocena, pozyskiwanie wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rynku;
 • Propagowanie wykorzystania nowoczesnych  technologii oraz idei społeczeństwa informacyjnego;
 • Promocja sportu oraz aktywnego i zdrowego trybu życia w społeczeństwie;
 • Promocja i organizacja wolontariatu.

Realizacja celów następuje poprzez:

 • Organizację szkoleń, konferencji, seminariów oraz innych spotkań informacyjnych i edukacyjnych;
 • Działalność edukacyjną, wychowawczą oraz prowadzenie kursów dokształcających i zawodowych;
 • Doradztwo gospodarcze oraz doradztwo personalne;
 • Działalność promocyjną i informacyjną;
 • Działalność badawczo-naukową;
 • Organizację imprez kulturalnych;
 • Działalność wydawniczą i reklamową;
 • Organizowanie i wspieranie wymiany doświadczeń;
 • Dokonywanie analiz oraz sporządzanie dokumentów strategicznych;
 • Współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie działalności Fundacji;
 • Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie;
 • Działania wspierające rozwój społeczności lokalnych, samorządowych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających dla dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego;
 • Prowadzenie innych działań służących do realizacji celów statutowych.

Organizujemy plenery malarskie i fotograficzne, wspieramy młode talenty oraz organizacje kulturalne.

Niekwestionowane zaangażowanie FUNDACJI w działalność wspierającą podmioty przedsiębiorcze, kulturalne i sportowe, sprawia, że wnosi ona duży wkład w rozwój naszego regionu.

Cenimy, popieramy i wspieramy INWENCJĘ, zaangażowanie i wszystkie ciekawe formy aktywności. Jesteśmy otwarci na propozycje współpracy.

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego INWENCJA w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”.

 

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWECJA z dniem 26.05.2023 r otrzymała status przedsiębiorstwa społecznego prowadzącego działalność mającą na celu: reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizację usług społecznych.