samoDZIELNI

logo Fundusze Europejskie
logo Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Numer umowy o dofinansowanie:

RPPK.08.03.00-18-0052/22

Wartość projektu:

1 824 864,00 zł

Kwota dofinansowania:

1 520 720,00

Program:

Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Okres realizacji:

01.10.2022 r. do: 30.11.2023 r.

Beneficjent:

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „Inwencja”

Cel projektu:

Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych i zdrowotnych

INFORMACJE O PROJEKCIE

O PROJEKCIE:

Projekt zakłada objęcie usługami opiekuńczymi osoby starsze, niesamodzielne w miejscu ich zamieszkania i usługami asystenckimi osób z niepełnosprawnościami

GRUPA 1

-Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania

-Nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych

GRUPA 2

-Usługa asystencka dla osób z niepełnosprawnościami

Projekt w liczbach:

 • 80 osób niesamodzielnych
 • 40 osób niepełnosprawnych
 • 120 uczestników 
 • 80 opasek telemetrycznych monitorujących parametry życiowe z funkcją S.O.S.
 • monitoring funkcji życiowych 24h/dobę
 • opieka w wymiarze 376h/uczestnika z grupy 1 przez okres 5 miesięcy
 • usługa asystencka w wymierze 211h/uczestnika z grupy 2 przez okres 5 miesiecy
 • w przypadku, gdy dochód Uczestnika Projektu przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego obowiązuje go częściowa odpłatność za usługi w wysokości jedynie 5% ich wartości

Zakres świadczonych usług opiekuńczych obejmuje w szczególności:

GRUPA 1:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
 • opieka higieniczną
 • pielęgnację zaleconą przez lekarza
 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem
 • monitoring funkcji życiowych przy użyciu opasek telemetrycznych

GRUPA 2 :

 • zakres usług asystenta obejmuje w szczególności wsparcie osób z niepełnosprawnościami i w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnego do aktywnego funkcjonowania społecznego.
 • Wsparcie w przemieszczaniu się(m.in. do lekarza, szkoły, pracy)
 • Usługa asystenta może obejmować opiekę higieniczną oraz pomoc w czynnościach fizjologicznych

CEL:

Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych.

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową stanowi 120 osób niesamodzielnych i osób niepełnosprawnych spełniających warunki:

 • mieszkańcy terenu miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego
 • osoby niesamodzielne – chore, wymagające opieki
 • osoby niepełnosprawne

 

REKRUTACJA:

Rekrutacja ma charakter otwarty oraz prowadzona jest zgodnie z opracowanym Regulaminem rekrutacji dostępnym w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Biura Projektu, oraz odbywa się w następujący sposób:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń do projektu:
 • Kandydat wypełnia dokumenty rekrutacyjne dostępne na Stronie Internetowej lub w Biurze Projektu
 • Kandydat może przesłać mailem skanu wypełnionych dokumentów – z koniecznością późniejszego dostarczenia oryginałów dokumentów osobiście lub drogą pocztową
 • Kandydat dostarcza podpisane dokumenty w oryginale do Biura Projektu
 1. Formalna weryfikacja kandydatów i podjęcie decyzji o kwalifikacji (ocena złożonych dokumentów rekrutacyjnych: spełnienie kryteriów formalnych i premiujących).

Przyjęcie do projektu odbywa się na zasadzie list rankingowych 

Regulamin przewiduje możliwość rekrutacji uzupełniającej na podstawie list rankingowych i rezerwowych.

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, aż do uzyskania liczby 120 uczestników projektu do 30.11.2023 r.

 

AKTUALNOŚCI

24.04.2023 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że II nabór rekrutacji do Projektu „samoDZIELNI” rozpocznie się dnia 15.05.2023 r.  i będzie trwał do 26.05.2023 r. 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy uzupełnić i dostarczyć dokumenty rekrutacyjne (do pobrania powyżej) do Biura Projektu w godzinach jego pracy tj.:

Świlcza 145 B, 36-072 Świlcza – w poniedziałki g. 14:00 – 18:00, oraz wtorek – piątek g. 7:30 – 11:30.

Następujące drogi i formy dostarczenia dokumentów:

1. Osobiste stawiennictwo w Biurze Projektu – z obowiązkiem umówienie się z co najmniej 24h wyprzedzeniem na konkretny dzień oraz konkretną godzinę wizyty (pozwoli to Państwu uniknąć kolejek, gromadzenia się na zewnątrz budynku – do Biura Projektu osoby przyjmowane są pojedynczo).

UWAGA! osoby nieumówione mają możliwość wyłącznie pozostawienia dokumentów bez możliwości ich skonsultowania z Pracownikiem Biura Projektu.

Umawianie wizyt możliwe za pomocą:

• infolinii: 663 155 533

• e-mail: etyskieiwcz@fundacjainwencja.pl

2. Pocztowo na adres Biura Projektu: Świlcza 145B, 36-072 Świlcza – decyduje data wpływu do Biura Projektu.

3. W razie braku możliwości osobistego stawiennictwa oraz nadania pocztą prosimy o zgłoszenie takiej sytuacji na infolinie Biura Projektu: 663 155 533 lub e-mail: etyskiewicz@fundacjainwencja.pl

NA KOMPLET DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH składa się z:

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

Zał. 1 do Regulaminu: Formularz rekrutacyjny

Zał. 1 do Formularza: Oświadczenie o doświadczaniu wielokrotnego wykluczenia (jeśli dotyczy)

Zał. 2 do Formularza: Oświadczenie o dochodach (jeśli dotyczy)

Do pobrania w zakładce: DOKUMENTY REKRUTACYJNE

27.02.2023 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że I nabór rekrutacji do Projektu „samoDZIELNI” rozpocznie się dnia 20.03.2023 r.  i będzie trwał do 31.03.2023 r. 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy uzupełnić i dostarczyć dokumenty rekrutacyjne (do pobrania powyżej) do Biura Projektu w godzinach jego pracy tj.:

Świlcza 145 B, 36-072 Świlcza – w poniedziałki g. 14:00 – 18:00, oraz wtorek – piątek g. 7:30 – 11:30.

Następujące drogi i formy dostarczenia dokumentów:

1. Osobiste stawiennictwo w Biurze Projektu – z obowiązkiem umówienie się z co najmniej 24h wyprzedzeniem na konkretny dzień oraz konkretną godzinę wizyty (pozwoli to Państwu uniknąć kolejek, gromadzenia się na zewnątrz budynku – do Biura Projektu osoby przyjmowane są pojedynczo).

UWAGA! osoby nieumówione mają możliwość wyłącznie pozostawienia dokumentów bez możliwości ich skonsultowania z Pracownikiem Biura Projektu.

Umawianie wizyt możliwe za pomocą:

• infolinii: 663 155 533

• e-mail: etyskieiwcz@fundacjainwencja.pl

2. Pocztowo na adres Biura Projektu: Świlcza 145B, 36-072 Świlcza – decyduje data wpływu do Biura Projektu.

3. W razie braku możliwości osobistego stawiennictwa oraz nadania pocztą prosimy o zgłoszenie takiej sytuacji na infolinie Biura Projektu: 663 155 533 lub e-mail: etyskiewicz@fundacjainwencja.pl

NA KOMPLET DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH składa się z:

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

Zał. 1 do Regulaminu: Formularz rekrutacyjny

Zał. 1 do Formularza: Oświadczenie o doświadczaniu wielokrotnego wykluczenia (jeśli dotyczy)

Zał. 2 do Formularza: Oświadczenie o dochodach (jeśli dotyczy)

Do pobrania w zakładce: DOKUMENTY REKRUTACYJNE

LISTY RANKINGOWE

WRZESIEŃ AKTUALIZACJA LISTY RANKINGOWEJ 

1. GRUPA 1 – USŁUGI OPIEKUŃCZE

samoDZIELNI AKTUALIZACJA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

2. GRUPA 2 – ASYSTENT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

samoDZIELNI AKTUALIZACJA LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

CZERWIEC NABÓR II

1. GRUPA 1 – USŁUGI OPIEKUŃCZE

Lista osób zakwalifikowanych:

samoDZIELNI CZERWIEC 2023 ZAKWALIFIKOWANI

Lista rezerwowa: 

samoDZIELNI CZERWIEC 2023 LISTA REZERWOWA

2. GRUPA 2 – ASYSTENT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Lista osób zakwalifikwanych:

samoDZIELNI CZERWIEC 2023 ZAKWALIFIKOWANI

Lista rezerwowa: 

samoDZIELNI CZERWIEC 2023 LISTA REZERWOWA

KWIECIEŃ NABÓR I:

1. GRUPA 1 – USŁUGI OPIEKUŃCZE 

Lista osób zakwalifikowanych:

samoDZIELNI kwiecień 2023 ZAKWALIFIKOWANI

Lista rezerwowa: 

samoDZIELNI kwiecień 2023 LISTA REZERWOWA

 

2. GRUPA 2 – ASYSTENT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Lista osób zakwalifikwanych:

samoDZIELNI kwiecień 2023 ZAKWALIFIKOWANI

 

Lista rezerwowa:

samoDZIELNI kwiecień 2023 LISTA REZERWOWA

 

Lista osób zdyskwalifikowanych:

samoDZIELNI LISTA OSÓB ZDYSKWALIFIKOWANYCH

DANE KONTAKTOWE

 

Siedziba Biura Projektu ,,samoDZIELNI ”  – Świlcza 145B, 36-072 Świlcza

 

W przypadku chęci skonsultowania dokumentacji rekrutacyjnej prosimy umawiać się telefonicznie / mailowo na indywidualne spotkania z Pracownikiem Biura Projektu.