S.O.S – Szansa Opieka Samodzielność

logo Fundusze Europejskie
logo Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Numer umowy o dofinansowanie:

RPPK.08.03.00-18-0025/20-00

Wartość projektu:

4 704 851,25 zł

Kwota dofinansowania:

4 209 603,75 zł

Program:

Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Okres realizacji:

01.01.2022 r. do: 30.09.2023 r.

Beneficjent:

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „Inwencja”

Cel projektu:

Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych

INFORMACJE O PROJEKCIE

O PROJEKCIE:

Projekt zakłada objęcie usługami opiekuńczymi osoby niesamodzielne w miejscu ich zamieszkania w ramach dwóch zadań:

 1. Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania

 2. Nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych

Projekt w liczbach:

 • 290 osób niesamodzielnych

 • 200 uczestników w 2022r. oraz 90 uczestników w 2023r.

 • 290 opasek telemetrycznych monitorujących parametry życiowe z funkcją S.O.S.

 • monitoring funkcji życiowych 24h/dobę

 • min. 25 opiekunów/opiekunek

 • opieka w wymiarze średnio 400h/uczestnika przez okres około 5 miesięcy

 • w przypadku, gdy dochód Uczestnika Projektu przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego obowiązuje go częściowa odpłatność za usługi w wysokości jedynie 5% ich wartości

Zakres świadczonych usług opiekuńczych obejmuje w szczególności:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych

 • opieka higieniczną

 • pielęgnację zaleconą przez lekarza

 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem

 • monitoring funkcji życiowych przy użyciu opasek telemetrycznych

CEL:

Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych.

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową stanowi 290 osób niesamodzielnych spełniających warunki:

 • mieszkańcy terenu miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego

 • osoby niesamodzielne – chore, wymagające opieki

 • osoby samotne – osoby samotnie gospodarujące, niepozostające w związku małżeńskim, nieposiadające zstępnych ani wstępnych /lub

 • osoby gospodarujące – osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, gdy rodzina nie jest w stanie zapewnić takiej opieki mimo wykorzystywanych uprawnień, zasobów i możliwości /lub

 • osoby w rodzinie – gdy rodzina nie może z uzasadnionych przyczyn zapewnić takiej opieki, mimo wykorzystywanych uprawnień, zasobów i możliwości

 

REKRUTACJA:

Rekrutacja ma charakter otwarty oraz prowadzona jest zgodnie z opracowanym Regulaminem rekrutacji dostępnym w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Biura Projektu, oraz odbywa się w następujący sposób:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń do projektu:

 • Kandydat wypełnia dokumenty rekrutacyjne dostępne na Stronie Internetowej lub w Biurze Projektu

 • Kandydat może przesłać mailem skanu wypełnionych dokumentów – z koniecznością późniejszego dostarczenia oryginałów dokumentów osobiście lub drogą pocztową

 • Kandydat dostarcza podpisane dokumenty w oryginale do Biura Projektu

 1. Formalna weryfikacja kandydatów i podjęcie decyzji o kwalifikacji (ocena złożonych dokumentów rekrutacyjnych: spełnienie kryteriów formalnych i premiujących).

Przyjęcie do projektu odbywa się na zasadzie miesięcznych list rankingowych tj. lista rankingowa utworzona ze zgłoszeń, które wpłynęły w danym miesiącu zostanie opublikowana w miesiącu kolejno następującym po miesiącu złożenia formularza.

Regulamin przewiduje możliwość rekrutacji uzupełniającej na podstawie list rankingowych i rezerwowych.

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, aż do uzyskania liczby 290 uczestników projektu do 30.09.2023 r.

AKTUALNOŚCI

27.02.2023 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że IV nabór rekrutacji do Projektu „S.O.S – Szansa Opieka Samodzielność” rozpocznie się dnia 20.03.2023 r.  i będzie trwał do 31.03.2023 r. 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy uzupełnić i dostarczyć dokumenty rekrutacyjne (do pobrania powyżej) do Biura Projektu w godzinach jego pracy tj.:

Świlcza 145 B, 36-072 Świlcza – w poniedziałki g. 14:00 – 18:00, oraz wtorek – piątek g. 7:30 – 11:30.

Następujące drogi i formy dostarczenia dokumentów:

1. Osobiste stawiennictwo w Biurze Projektu – z obowiązkiem umówienie się z co najmniej 24h wyprzedzeniem na konkretny dzień oraz konkretną godzinę wizyty (pozwoli to Państwu uniknąć kolejek, gromadzenia się na zewnątrz budynku – do Biura Projektu osoby przyjmowane są pojedynczo).

UWAGA! osoby nieumówione mają możliwość wyłącznie pozostawienia dokumentów bez możliwości ich skonsultowania z Pracownikiem Biura Projektu.

Umawianie wizyt możliwe za pomocą:

infolinii: 663 155 533

e-mail: amajta@fundacjainwencja.pl

2. Pocztowo na adres Biura Projektu: Świlcza 145B, 36-072 Świlcza – decyduje data wpływu do Biura Projektu.

3. W razie braku możliwości osobistego stawiennictwa oraz nadania pocztą prosimy o zgłoszenie takiej sytuacji na infolinie Biura Projektu: 663 155 533 lub e-mail: amajta@fundacjainwencja.pl

NA KOMPLET DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH składa się z:

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

Zał. 1 do Regulaminu: Formularz rekrutacyjny

Zał. 1 do Formularza: Oświadczenie o doświadczaniu wielokrotnego wykluczenia (jeśli dotyczy)

Zał. 2 do Formularza: Oświadczenie o dochodach (jeśli dotyczy)

Do pobrania w zakładce: DOKUMENTY REKRUTACYJNE

16.12.2022 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że III nabór rekrutacji do Projektu „S.O.S – Szansa Opieka Samodzielność” rozpocznie się dnia 09.01.2023 r.  i będzie trwał do 20.01.2023 r. 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy uzupełnić i dostarczyć dokumenty rekrutacyjne (do pobrania powyżej) do Biura Projektu w godzinach jego pracy tj.:

Świlcza 145 B, 36-072 Świlcza – w poniedziałki g. 14:00 – 18:00, oraz wtorek – piątek g. 7:30 – 11:30.

Następujące drogi i formy dostarczenia dokumentów:

1. Osobiste stawiennictwo w Biurze Projektu – z obowiązkiem umówienie się z co najmniej 24h wyprzedzeniem na konkretny dzień oraz konkretną godzinę wizyty (pozwoli to Państwu uniknąć kolejek, gromadzenia się na zewnątrz budynku – do Biura Projektu osoby przyjmowane są pojedynczo).

UWAGA! osoby nieumówione mają możliwość wyłącznie pozostawienia dokumentów bez możliwości ich skonsultowania z Pracownikiem Biura Projektu.

Umawianie wizyt możliwe za pomocą:

infolinii: 663 155 533

e-mail: amajta@fundacjainwencja.pl

2. Pocztowo na adres Biura Projektu: Świlcza 145B, 36-072 Świlcza – decyduje data wpływu do Biura Projektu.

3. W razie braku możliwości osobistego stawiennictwa oraz nadania pocztą prosimy o zgłoszenie takiej sytuacji na infolinie Biura Projektu: 663 155 533 lub e-mail: amajta@fundacjainwencja.pl

NA KOMPLET DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH składa się z:

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

Zał. 1 do Regulaminu: Formularz rekrutacyjny

Zał. 1 do Formularza: Oświadczenie o doświadczaniu wielokrotnego wykluczenia (jeśli dotyczy)

Zał. 2 do Formularza: Oświadczenie o dochodach (jeśli dotyczy)

Do pobrania w zakładce: DOKUMENTY REKRUTACYJNE

12.09.2022 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że dnia 03.10.2022 r. rozpocznie się II nabór rekrutacji do Projektu „S.O.S – Szansa Opieka Samodzielność” i będzie

trwał do 14.10.2022 r.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy uzupełnić i dostarczyć dokumenty rekrutacyjne (do pobrania powyżej) do Biura Projektu w godzinach jego pracy tj.:

Świlcza 145 B, 36-072 Świlcza – w poniedziałki g. 14:00 – 18:00, oraz wtorek – piątek g. 7:30 – 11:30.

Następujące drogi i formy dostarczenia dokumentów:

1. Osobiste stawiennictwo w Biurze Projektu – z obowiązkiem umówienie się z co najmniej 24h wyprzedzeniem na konkretny dzień oraz konkretną godzinę wizyty (pozwoli to Państwu uniknąć kolejek, gromadzenia się na zewnątrz budynku – do Biura Projektu osoby przyjmowane są pojedynczo).

UWAGA! osoby nieumówione mają możliwość wyłącznie pozostawienia dokumentów bez możliwości ich skonsultowania z Pracownikiem Biura Projektu.

Umawianie wizyt możliwe za pomocą:

infolinii: 663 155 533

e-mail: amajta@fundacjainwencja.pl

2. Pocztowo na adres Biura Projektu: Świlcza 145B, 36-072 Świlcza – decyduje data wpływu do Biura Projektu.

3. W razie braku możliwości osobistego stawiennictwa oraz nadania pocztą prosimy o zgłoszenie takiej sytuacji na infolinie Biura Projektu: 663 155 533 lub e-mail: amajta@fundacjainwencja.pl

NA KOMPLET DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH składa się z:

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

Zał. 1 do Regulaminu: Formularz rekrutacyjny

Zał. 1 do Formularza: Oświadczenie o doświadczaniu wielokrotnego wykluczenia (jeśli dotyczy)

Zał. 2 do Formularza: Oświadczenie o dochodach (jeśli dotyczy)

14.06.2022 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 17 czerwca br. nasze biuro będzie nieczynne.

07.06.2022 r.

Szanowni Państwo,

Operator z przykrością stwierdza, iż w wyniku błędu technicznego nastąpiła omyłka podczas tworzenia listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Zamieszczona aktualizacja listy nie wpływa jednak na stan zakwalifikowanych już Uczestników. Jednocześnie Operator podkreśla, że punktacja przydzielona każdemu zgłoszeniu jest prawidłowa.

16.03.2022 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w terminie 11 – 25 kwietnia 2022 r. rozpocznie się rekrutacja do Projektu „S.O.S – Szansa Opieka Samodzielność”.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy uzupełnić i dostarczyć dokumenty rekrutacyjne (do pobrania powyżej) do Biura Projektu w godzinach jego pracy tj.:

Świlcza 145 B, 36-072 Świlcza – w poniedziałki g. 14:00 – 18:00, oraz wtorek – piątek g. 7:30 – 11:30.

Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo w związku z panującą pandemią COVID-19 oferujemy Państwu następujące drogi i formy dostarczenia dokumentów:

1. Osobiste stawiennictwo w Biurze Projektu – z obowiązkiem umówienie się z co najmniej 24h wyprzedzeniem na konkretny dzień oraz konkretną godzinę wizyty (pozwoli to Państwu uniknąć kolejek, gromadzenia się na zewnątrz budynku – do Biura Projektu osoby przyjmowane są pojedynczo, a z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne nie ma możliwości oczekiwania w środku budynku)

UWAGA! osoby nieumówione mają możliwość tylko i wyłącznie pozostawienia dokumentów bez możliwości ich skonsultowania z Pracownikiem Biura Projektu.

Umawianie wizyt możliwe za pomocą:

infolinii: 663 155 533

e-mail: amajta@fundacjainwencja.pl

2. Pocztowo na adres Biura Projektu: Świlcza 145B, 36-072 Świlcza – decyduje data wpływu do Biura Projektu.

3. W razie braku możliwości osobistego stawiennictwa oraz nadania pocztą prosimy o zgłoszenie takiej sytuacji na infolinie Biura Projektu: 663 155 533 lub e-mail: amajta@fundacjainwencja.pl

Zgodnie ze specyfiką projektu rekrutacja opiera się na miesięcznych listach rankingowych – oznacza to, że po każdym miesiącu kalendarzowym naboru rekrutacyjnego (liczy się data wpływu dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu) publikowana będzie lista osób zakwalifikowanych do Projektu.

NA KOMPLET DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH składa się z:

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

Zał. 1 do Regulaminu: Formularz rekrutacyjny

Zał. 1 do Formularza: Oświadczenie o doświadczaniu wielokrotnego wykluczenia (jeśli dotyczy)

Zał. 2 do Formularza: Oświadczenie o dochodach (jeśli dotyczy)

 

~~~

POSTĘPOWANIE WYBORU WYKONAWCÓW:

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe: „Świadczenie usług monitorowania systemu teleopieki” (nr postępowania: 01/83/2022/SOS) w związku z realizacją projektu pt.: „S.O.S – Szansa Opieka Samodzielność” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

~~~

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe: „Świadczenie usług opiekuńczych poprzez zapewnienie zaoferowanej liczby opiekunów w miejscu zamieszkania i/lub przebywania osoby niesamodzielnej” (nr postępowania: 02/83/2022/SOS) w związku z realizacją projektu pt.: „S.O.S – Szansa Opieka Samodzielność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

~~~

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe: „Świadczenie usługi serwisowej dla 290 szt. opasek teleopieki” (nr postępowania: 03/83/2022/SOS) w związku z realizacją projektu pt.: „S.O.S – Szansa Opieka Samodzielność” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

~~~

 

LISTY RANKINGOWE
DANE KONTAKTOWE

 

Siedziba Biura Projektu ,,S.O.S – Szansa Opieka Samodzielność ”  – Świlcza 145B, 36-072 Świlcza

 

W przypadku chęci skonsultowania dokumentacji rekrutacyjnej prosimy umawiać się telefonicznie / mailowo na indywidualne spotkania z Pracownikiem Biura Projektu.

S. O. S Szansa Opieka Samodzielność