poMOCNA dłoń (WYPOŻYCZALNIA)

logo Fundusze Europejskie
logo Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Numer umowy o dofinansowanie:

RPPK.08.03.00-18-0018/21-00

Wartość projektu:

924 375,00 zł

Kwota dofinansowania:

878 156,25 zł

Program:

Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Okres realizacji:

01.04.2022 r. – 31.12.2023 r.

Beneficjent:

Fundacja Rozwoju Społeczno Gospodarczego „INWENCJA”

Cel projektu:

Poprawa dostępności do usług zdrowotnych

INFORMACJE O PROJEKCIE

1444O PROJEKCIE:

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług zdrowotnych dla 240 osób starszych/ potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz 140 osób pełniących funkcje opiekuńcze wobec nich – zamieszkujących teren miasta Rzeszowa oraz powiatu rzeszowskiego (tj. Uczestników Projektu, poprzez wzrost dostępu do sprzętu wspomagającego/ rehabilitacyjnego/ pielęgnacyjnego oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu opieki, pielęgnacji oraz rehabilitacji).

CEL:

Cel przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia dostępności usług zdrowotnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a zrealizowany będzie poprzez:

  • powstanie nowej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego / pielęgnacyjnego / wspomagającego,
  • wsparcie 240 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie odpowiedniego wykorzystywania sprzętu w warunkach domowych,

  • wsparcia w postaci zapewnienia transportu wypożyczonego sprzętu do/z miejsca zamieszkania Uczestnika Projektu,

  • wsparcie osób pełniących funkcje opiekuńcze wobec 140 Uczestników Projektu  w postaci szkoleń z zakresu opieki nad osobą niesamodzielnych.

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do osób starszych/ potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz osób pełniących funkcje opiekuńcze wobec nich – zamieszkałych na terenie m. Rzeszów oraz powiatu rzeszowskiego, poprzez wzrost dostępu do sprzętu wspomagającego/ rehabilitacyjnego/ pielęgnacyjnego oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu opieki, pielęgnacji oraz rehabilitacji dla ich opiekunów.

Wsparcie dla osób starszych/potrzebujących będzie przysługiwać osobom spełniającym łącznie poniższe warunki:

1. osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj.: osobom, które ze względu wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego i spełniającej jeden z poniższych warunków:

               a. osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt. 9 ust. z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tj. osobą samotnie gospodarującą, niepozostającą w związku małżeńskim i nieposiadającą wstępnych ani zstępnych), która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości;

               b. osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt.10 ust. z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tj. osobą prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe), gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;

               c. osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.

2. osobom wymagającym korzystania ze specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego/ pielęgnacyjnego/ wspomagającego;

3. osobom, które nie posiadają możliwości finansowania danego sprzętu ze środków publicznych.

W ramach funkcjonującej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego/ pielęgnacyjnego/ wspomagającego Uczestnikowi Projektu zostanie wypożyczony wybrany przez niego pakiet sprzętu:

 Pakiet 1:

1a) łóżko rehabilitacyjne

1b) materac antyodleżynowy

1c) wyciąg/ podnośnik transportowy

 Pakiet 2:

2a) bieżnia elektryczna

2b) elektrostymulator

 Pakiet 3:

3a) koncentrator tlenu

3b) trenażer oddechu

3c) pulsoksymetr;

Sprzęt zostanie wypożyczony na wskazany przez Uczestnika okres wynoszący od 6 do 24 tygodni.

REKRUTACJA:

Rekrutacja prowadzona jest w trybie otwartym od 01.09.2022 r. na terenie całego obszaru realizacji projektu aż do wyczerpania limitu miejsc.

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.09.2022 r. rozpocznie się rekrutacja do projektu ,,poMOCNA dłoń’’.

Rekrutacja prowadzona będzie w trybie otwartym na terenie całego obszaru realizacji projektu aż do wyczerpania limitu miejsc.

Kandydaci, którzy wnioskują o wypożyczenie danego specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego/ pielęgnacyjnego/ wspomagającego w ramach udziału w projekcie – składają Formularz Rekrutacyjny część A wraz z załącznikami.

Kandydaci wnioskujący o: wypożyczenie danego specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego/ pielęgnacyjnego/ wspomagającego oraz o skierowanie Opiekuna/ ki który/a pełni wobec nich funkcję opiekuńczą do indywidualnego szkolenia z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną – składają Formularz Rekrutacyjny Część A i Formularz Rekrutacyjny Część B wraz z załącznikami.

Po każdym miesiącu rekrutacyjnym zostanie ogłoszona lista rankingowa oraz lista rezerwowa, z której (gdy zaistnieje taka potrzeba) dobierani będą Uczestnicy Projektu.

Listy rekrutacyjne zamykające każdy miesiąc rekrutacyjny prowadzone będą w oparciu o zachowanie proporcji udziału % osób dla dedykowanych pakietów wypożyczeniowych tj.

1 Pakiet – 25% – 60 osób

2 Pakiet – 15% – 36 osób

3 Pakiet – 60% – 144 osoby

Po każdym miesiącu rekrutacyjnym zostanie również ogłoszona lista zakwalifikowanych do szkoleń Opiekunów poszczególnych Uczestników Projektu

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do Biura Projektu w czasie trwania danego miesiąca rekrutacyjnego:

osobiście w Biurze Projektu w Świlczy w poniedziałek w godzinach: od 14:00 do 18:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 07:30 do 11:30

mailowo: pomocnadlon@fundacjainwencja.pl, pamiętając o konieczności dostarczenia oryginałów do 3 dni od dnia wysłania maila – o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Biura Projektu

drogą pocztową– o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Biura Projektu

 

DANE KONTAKTOWE

Siedziba Biura Projektu ,,poMOCNA dłoń”  – Świlcza 145B, 36-072 Świlcza

 

W przypadku chęci skonsultowania dokumentacji rekrutacyjnej prosimy umawiać się telefonicznie / mailowo na indywidualne spotkania z Pracownikiem Biura Projektu.

SPRZĘT KTÓRYM DYSPONUJEMY

Pakiet I

Pakiet II

Pakiet III