OPIEKA Z RĘKĄ NA SERCU – program pomocy dla osób niesamodzielnych

Numer umowy o dofinansowanie

RPPK.08.03.00-18-0074/19-00

Wartość projektu

1 805 940,00 zł

Kwota dofinansowania

1 715 643,00 zł

Program

Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Okres realizacji

01.07.2020 – 31.12.2021

Beneficjent

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „INWENCJA”

Cel projektu

Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych

O PROJEKCIE:

Projekt zakłada objęcie usługami opiekuńczymi osoby niesamodzielne w miejscu ich zamieszkania w ramach dwóch zadań:

 1. Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania
 2. Nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych

Projekt w liczbach:

 • 150 osób niesamodzielnych
 • 50 uczestników w 2020 r. oraz 100 uczestników w 2021 r.
 • 150 opasek telemetrycznych monitorujących parametry życiowe z funkcją S.O.S.
 • monitoring funkcji życiowych 24h/dobę
 • opieka w wymiarze 1,5 h/dzień przez okres około 5 miesięcy
 • w przypadku, gdy dochód Uczestnika Projektu przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego obowiązuje go częściowa odpłatność za usługi w wysokości jedynie 5% ich wartości

Zakres świadczonych usług opiekuńczych obejmuje w szczególności:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
 • opiekę higieniczną
 • pielęgnację zaleconą przez lekarza
 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem
 • monitoring funkcji życiowych przy użyciu opasek telemetrycznych

CEL:

Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych.

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową stanowi 150 osób niesamodzielnych spełniających warunki:

 • mieszkańcy terenu powiatu rzeszowskiego i Miasta Rzeszów,
 • osoby niesamodzielne – osoby które z powodu stanu zdrowia lub innych przyczyn wymagają opieki
 • osoby samotne – osoby samotnie gospodarujące, niepozostające w związku małżeńskim, nieposiadające zstępnych ani wstępnych /lub;
 • osoby gospodarujące – osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, gdy rodzina nie jest w stanie zapewnić takiej opieki mimo wykorzystywanych uprawnień, zasobów i możliwości /lub;
 • osoby w rodzinie – gdy rodzina nie może z uzasadnionych przyczyn zapewnić takiej opieki, mimo wykorzystywanych uprawnień, zasobów i możliwości.