OPIEKA Z RĘKĄ NA PULSIE – program pomocy dla osób niesamodzielnych

logo Fundusze Europejskie
logo Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Numer umowy o dofinansowanie

RPPK.08.03.00-18-0072/18-00

Wartość projektu

3 499 254,50 zł

Kwota dofinansowania

3 324 291,77 zł

Program

Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Okres realizacji

01.07.2019 – 31.03.2021

Beneficjent

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „INWENCJA”

Cel projektu

Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych

 O PROJEKCIE:

Projekt zakłada objęcie usługami opiekuńczymi osoby niesamodzielne w miejscu ich zamieszkania w ramach dwóch zadań:

 1. Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania
 2. Nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych

Projekt w liczbach:

 • 170 osób niesamodzielnych
 • 60 uczestników w 2019r. oraz 110 uczestników w 2020 r.
 • 170 opasek telemetrycznych monitorujących parametry życiowe z funkcją S.O.S.
 • monitoring funkcji życiowych 24h/dobę.
 • min. 25 opiekunów/opiekunek
 • opieka w wymiarze 3h/dzień przez okres około 5 miesięcy
 • w przypadku, gdy dochód Uczestnika Projektu przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego obowiązuje go częściowa odpłatność za usługi w wysokości jedynie 5% ich wartości.

Zakres świadczonych usług opiekuńczych obejmuje w szczególności:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
 • opiekę higieniczną
 • pielęgnację zaleconą przez lekarza
 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem
 • monitoring funkcji życiowych przy użyciu opasek telemetrycznych

CEL:

Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych.

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową stanowi 170 osób niesamodzielnych spełniających warunki:

 • mieszkańcy terenu powiatów: mieleckiego, kolbuszowskiego, dębickiego, ropczycko – sędziszowskiego
 • osoby niesamodzielne – chore, wymagające opieki
 • osoby samotne – osoby samotnie gospodarujące, niepozostające w związku małżeńskim, nieposiadające zstępnych ani wstępnych /lub;
 • osoby gospodarujące – osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, gdy rodzina nie jest w stanie zapewnić takiej opieki mimo wykorzystywanych uprawnień, zasobów i możliwości /lub;
 • osoby w rodzinie – gdy rodzina nie może z uzasadnionych przyczyn zapewnić takiej opieki, mimo wykorzystywanych uprawnień, zasobów i możliwości.