Opieka Bez Barier

logo Fundusze Europejskie
logo Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Numer umowy o dofinansowanie

RPPK.08.03.00-18-0110/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wartość projektu

5 054 250,00 zł

Kwota dofinansowania

4 801 537,50 zł

Program

Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa VIII Integracja Społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Okres realizacji

01.03.2018 – 31.12.2020

Beneficjent

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „INWENCJA”

Cel projektu

Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych

O PROJEKCIE:

Projekt zakłada objęcie usługami opiekuńczymi osoby niesamodzielne w miejscu ich zamieszkania w ramach dwóch zadań:

 1. Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania
 2. Nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych

Projekt w liczbach:

 • 300 osób niesamodzielnych;
 • 60 uczestników w 2018 r., 120 uczestników w 2019 r., oraz 120 uczestników w 2020 r.;
 • 300 opasek telemetrycznych monitorujących parametry życiowe z funkcją S.O.S.;
 • Monitoring funkcji życiowych 24h/dobę;
 • Min. 25 opiekunów/opiekunek;
 • Opieka w wymiarze 3h/dzień przez okres około 5 miesięcy;
 • W przypadku, gdy dochód uczestnika projektu przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, obowiązuje go częściowa odpłatność za usługi w wysokości jedynie 5% ich wartości.

Zakres świadczonych usług opiekuńczych obejmuje w szczególności:

 • Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych;
 • Opieka higieniczna;
 • Pielęgnacja zalecona przez lekarza;
 • Zapewnienie kontaktów z otoczeniem;
 • Monitoring funkcji życiowych przy użyciu opasek telemetrycznych.

CEL:

Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych.

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową stanowi 300 osób niesamodzielnych spełniających warunki:

 • Mieszkańcy powiatu rzeszowskiego/miasta Rzeszów;
 • Osoby niesamodzielne – chore, wymagające opieki, po hospitalizacji w ostatnich 6 msc.;
 • Osoby samotne:

Osoby samotnie gospodarujące, niepozostające w związku małżeńskim, nieposiadające zstępnych ani wstępnych /lub;

Osoby gospodarujące – osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, gdy rodzina nie jest w stanie zapewnić takiej opieki mimo wykorzystywanych uprawnień, zasobów i możliwości /lub;

Osoby w rodzinie – gdy rodzina nie może z uzasadnionych przyczyn zapewnić takiej opieki, mimo wykorzystywanych uprawnień, zasobów i możliwości.