OPIEKA BEZ BARIER

Numer umowy o dofinansowanie

FEPK.07.18-IP.01-0111/23-00

Wartość projektu :

Kwota dofinansowania:

5 021 245,00 zł

4 770 182,75 zł

Program

Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacie 2021-2027 PRIORYTET nr FEPK.7 „Kapitał ludzki gotowy do zmian” DZIAŁANIE FEPK.07.18  Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności

Okres realizacji

1.01.2024 r. – 31.01.2027 r.

Beneficjent

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „INWENCJA”

Cel projektu

zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren powiatu rzeszowskiego oraz Miasta Rzeszów poprzez objęcie wsparciem w postaci usług opiekuńczych oraz asystenckich z dodatkową usługą teleopieki oraz szkoleniem z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną i niepełnosprawną dla opiekunów faktycznych/nieformalnych. Cel przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych.

więcej informacji: www.opiekabezbarier.com

IMFORMACJE O PROJEKCIE:

Grupa docelowa: 286 osób, zamieszkujących teren powiatu rzeszowskiego oraz Miasta Rzeszowa w tym:

  1. 120 osób (w tym 70 kobiet) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego),
  2. 48 osób ( w tym 28 kobiet) z niepełnosprawnością (osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności),
  3. 118 (w tym 70 kobiet) osób sprawujących opiekę faktyczną/nieformalną nad osobami z grupy wymienionej w punkcie a. oraz b. (osób opiekujących się osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, niebędących opiekunem formalnym (zawodowym) i niepobierających wynagrodzenia z tytułu sprawowania takiej opieki.

___________________________________________________________

Działania:

W ramach Projektu Uczestnicy mogą skorzystać z:

– usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

– usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnością,

– szkoleń w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną dla opiekunów faktycznych/nieformalnych,

– usług monitoringu teleopieki dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Rezultaty: Rezultatem projektu będzie zrealizowanie 60 000 godzin usług opiekuńczych oraz 14 400 godzin usług asystenckich oraz wzrost liczby osób świadczących usługi w społeczności lokalnej.

 

#FunduszeUE     #FunduszeEuropejskie