OPERACJA KWALIFIKACJA

logo Fundusze Europejskie
logo Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Numer umowy o dofinansowanie:

RPPK.09.05.00-18-0006/18-00 z dnia 30 listopada 2018r.

Wartość projektu:

9 688 791,94 zł

Kwota dofinansowania:

8 719 912,73 zł

Program:

Europejski Fundusz Społeczny
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Okres realizacji:

01.03.2019 – 31.12.2022

Beneficjent:

Lider Projektu: Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.
Partner Projektu: Fundacja Rozwoju Społeczno Gospodarczego „INWENCJA”

Cel projektu:

Podniesienie kwalifikacji i uzyskanie stosownych uprawnień/ certyfikatów itp. potwierdzających kwalifikacje do 31.12.2022 przez min. 970 Uczestników Projektu (330K) spośród 2 423 UP (823K) – os. dorosłych, zamieszkujących teren powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki oraz ropczycko-sędziszowski woj. podkarpackiego (WP) poprzez uczestnictwo w kursach realizowanych w ramach projektu.

Zapraszamy na stronę internetową projektu: