Nasza Fundacja uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Rozwój Fundacji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego INWENCJA poprzez wprowadzenie specjalistycznych usług w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii”

Numer umowy o dofinansowanie – UDA-RPPK.01.02.00-18-026/12-00 z dnia 10.06.2013 r.

Całkowita wartość projektu – 756 292,00

Kwota dofinansowania – 430 410,07

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu

Status: W trakcie realizacji   Pasek RPO podwarpackie