Numer umowy o dofinansowanie RPPK.09.05.00-18-0031/17 z dnia 29 grudnia 2017r.
Wartość projektu 954 875,00 zł
Kwota dofinansowania  859 387,50 zł
Program Europejski Fundusz Społeczny – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Oś. Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie -Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych
Okres realizacji 01.05.2018 – 30.06.2019
Beneficjent Lider: Aspera Tomasz LeśniowskiParter: Fundacja Rozwoju Społeczno Gospodarczego „INWENCJA”
Cel projektu Podniesienie kwalifikacji osób dorosłych poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego:
• kursy z zarządzania proj. przygot. do certyfikacji IPMA 4-L-C na poz. D, umożl. uzyskanie kwalif. w zawodzie kierownika projektu – 150 os.
• kursy z zakresu przewozu towarów niebezp. transp. drogowym ADR, zakończone egzam. umożli. uzyskanie uprawnień do przewozu mat. niebezpiecznych wszystkich klas i w cysternach – 100 os.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POSTĘPOWANIA WYBORU WYKONAWCÓW:

-=już wkrótce=-