Numer umowy o dofinansowanieRPPK.08.03.00-18-0018/21-00
Wartość projektu924 375,00 zł
Kwota dofinansowania878 156,25 zł
ProgramEuropejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Okres realizacji01.04.2022 r. – 31.10.2023 r.
BeneficjentFundacja Rozwoju Społeczno Gospodarczego „INWENCJA”
Cel projektuPoprawa dostępności do usług zdrowotnych.

O PROJEKCIE:

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług zdrowotnych dla 240 osób starszych/ potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz 60 osób pełniących funkcje opiekuńcze wobec nich – zamieszkujących teren miasta Rzeszowa oraz powiatu rzeszowskiego (tj. Uczestników Projektu, poprzez wzrost dostępu do sprzętu wspomagającego/ rehabilitacyjnego/ pielęgnacyjnego oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu opieki, pielęgnacji oraz rehabilitacji).

CEL:

Cel przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia dostępności usług zdrowotnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a zrealizowany będzie poprzez:

  • powstanie nowej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego / pielęgnacyjnego / wspomagającego,
  • wsparcie 240 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie odpowiedniego wykorzystywania sprzętu w warunkach domowych,
  • wsparcia w postaci zapewnienia transportu wypożyczonego sprzętu do/z miejsca zamieszkania Uczestnika Projektu,
  • wsparcie osób pełniących funkcje opiekuńcze wobec 60 Uczestników Projektu  w postaci szkoleń z zakresu opieki nad osobą niesamodzielnych.

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do osób starszych/ potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz osób pełniących funkcje opiekuńcze wobec nich – zamieszkałych na terenie m. Rzeszów oraz powiatu rzeszowskiego, poprzez wzrost dostępu do sprzętu wspomagającego/ rehabilitacyjnego/ pielęgnacyjnego oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu opieki, pielęgnacji oraz rehabilitacji dla ich opiekunów.

Wsparcie dla osób starszych/potrzebujących będzie przysługiwać osobom spełniającym łącznie poniższe warunki:

1. osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj.: osobom, które ze względu wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego i spełniającej jeden z poniższych warunków:

               a. osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt. 9 ust. z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tj. osobą samotnie gospodarującą, niepozostającą w związku małżeńskim i nieposiadającą wstępnych ani zstępnych), która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości;

               b. osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt.10 ust. z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tj. osobą prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe), gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;

               c. osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.

2. osobom wymagającym korzystania ze specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego/ pielęgnacyjnego/ wspomagającego;

3. osobom, które nie posiadają możliwości finansowania danego sprzętu ze środków publicznych.

W ramach funkcjonującej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego/ pielęgnacyjnego/ wspomagającego Uczestnikowi Projektu zostanie wypożyczony wybrany przez niego pakiet sprzętu:

▪ Pakiet 1:

1a) łóżko rehabilitacyjne

1b) materac antyodleżynowy

1c) wyciąg/ podnośnik transportowy

▪ Pakiet 2:

2a) bieżnia elektryczna

2b) elektrostymulator

▪ Pakiet 3:

3a) koncentrator tlenu

3b) trenażer oddechu

3c) pulsoksymetr;

Sprzęt zostanie wypożyczony na wskazany przez Uczestnika okres wynoszący od 6 do 24 tygodni.

REKRUTACJA:

Rekrutacja planowana jest na przełomie sierpnia/września 2022 r.

AKTUALNOŚCI:

28.10.2022 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 31 października br. nasze biuro będzie nieczynne.

18.08.2022 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.09.2022 r. rozpocznie się rekrutacja do projektu ,,poMOCNA dłoń’’.

Rekrutacja prowadzona będzie w trybie otwartym na terenie całego obszaru realizacji projektu aż do wyczerpania limitu miejsc.

Kandydaci, którzy wnioskują o wypożyczenie danego specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego/ pielęgnacyjnego/ wspomagającego w ramach udziału w projekcie – składają Formularz Rekrutacyjny część A wraz z załącznikami.

Kandydaci wnioskujący o: wypożyczenie danego specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego/ pielęgnacyjnego/ wspomagającego oraz o skierowanie Opiekuna/ ki który/a pełni wobec nich funkcję opiekuńczą do indywidualnego szkolenia z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną – składają Formularz Rekrutacyjny Część A i Formularz Rekrutacyjny Część B wraz z załącznikami.

Po każdym miesiącu rekrutacyjnym zostanie ogłoszona lista rankingowa oraz lista rezerwowa, z której (gdy zaistnieje taka potrzeba) dobierani będą Uczestnicy Projektu.

Listy rekrutacyjne zamykające każdy miesiąc rekrutacyjny prowadzone będą w oparciu o zachowanie proporcji udziału % osób dla dedykowanych pakietów wypożyczeniowych tj.

1 Pakiet – 25% – 60 osób

2 Pakiet – 15% – 36 osób

3 Pakiet – 60% – 144 osoby

Po każdym miesiącu rekrutacyjnym zostanie również ogłoszona lista zakwalifikowanych do szkoleń Opiekunów poszczególnych Uczestników Projektu

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do Biura Projektu w czasie trwania danego miesiąca rekrutacyjnego:

• osobiście w Biurze Projektu w Świlczy w poniedziałek w godzinach: od 14:00 do 18:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 07:30 do 11:30

• mailowo: pomocnadlon@fundacjainwencja.pl, pamiętając o konieczności dostarczenia oryginałów do 3 dni od dnia wysłania maila – o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Biura Projektu

• drogą pocztową– o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Biura Projektu

Regulamin

Dokumenty rekrutacyjne:

Załącznik nr. 1 Formularz rekrutacyjny część A

Załącznik nr. 1 do Formularza rekrutacyjnego część A

Załącznik nr. 2 Formularz rekrutacyjny część B

Załącznik nr. 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr. 4 Zgoda opiekuna prawnego na uczestnictwo w Projekcie

Dokumenty Uczestnictwa:

Umowa z Uczestnikiem

Umowa z Opiekunem

LISTY RANKINGOWE:

Wrzesień 2022 r. – zakwalifikowani Uczestnicy

Wrzesień 2022 r. – zakwalifikowani Opiekunowie

Październik 2022 r. – zakwalifikowani Uczestnicy

Październik 2022 r. – zakwalifikowani Opiekunowie