Numer umowy o dofinansowanieRPPK.08.03.00-18-0018/21-00
Wartość projektu924 375,00 zł
Kwota dofinansowania878 156,25 zł
ProgramEuropejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Okres realizacji01.04.2022 r. – 31.10.2023 r.
BeneficjentFundacja Rozwoju Społeczno Gospodarczego „INWENCJA”
Cel projektuZwiększenie dostępności usług opiekuńczych.

O PROJEKCIE:

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług zdrowotnych dla min. 240 osób starszych/ potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz osób pełniących funkcje opiekuńcze wobec nich – zamieszkujących teren miasta Rzeszowa oraz powiatu rzeszowskiego (tj. Uczestników Projektu, poprzez wzrost dostępu do sprzętu wspomagającego, rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu opieki, pielęgnacji oraz rehabilitacji do 31.10.2023 r.).

CEL:

Cel przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia dostępności usług zdrowotnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a zrealizowany będzie poprzez:

  • powstanie nowej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego / pielęgnacyjnego / wspomagającego,
  • wsparcie 240 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie odpowiedniego wykorzystywania sprzętu w warunkach domowych,
  • wsparcia w postaci zapewnienia transportu wypożyczonego sprzętu do/z miejsca zamieszkania Uczestnika Projektu,
  • wsparcie osób pełniących funkcje opiekuńcze wobec 60 Uczestników Projektu  w postaci szkoleń z zakresu opieki nad osobą niesamodzielnych.

GRUPA DOCELOWA:

Grupa docelowa:

  • 240 osób starszych/ potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz osoby pełniące funkcje opiekuńcze wobec nich zamieszkujące teren m. Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego.

Wsparcie będzie przysługiwać osobie, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (tj. niesamodzielność) i może być przyznana:

  • Osobie samotnej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości.
  • Osobie samotnie gospodarującej gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.
  • Osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, w uzasadnić przyczyny, zapewnić odp. pomocy, wykorzystać swe uprawnienia, zasoby i możliwości.

Przez osobę potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu należy rozumieć osobę, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebuje opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Za osobę potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – uznaje się również dzieci, nad którymi opiekę sprawuje uczestnik projektu.

Wsparciem objętych zostanie 240 os. (120K i 120M).

Projekt podzielony jest na podgrupy ze względu na ich stan zdrowia a co za tym idzie na potrzeby/oczekiwania:

1. Osoby po przebytym COVID19.

2. Osoby, których sprawność ruchowa nie pozwala na samodzielne poruszanie / przemieszczanie się – tj. osoby leżące – obłożnie chore.

3. Osoby, których sprawność ruchowa pozwala w stopniu średnim / słabym na samodzielne poruszanie/przemieszczanie się.

REKRUTACJA:

Rekrutacja planowana jest na przełomie lipca/ sierpnia 2022 r.