Numer umowy o dofinansowanie RPPK.08.03.00-18-0074/19-00
Wartość projektu 1 805 940,00 zł
Kwota dofinansowania 1 715 643,00 zł
Program Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Okres realizacji 01.07.2020 – 31.12.2021
Beneficjent Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „INWENCJA”
Cel projektu Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych.

O PROJEKCIE:

Projekt zakłada objęcie usługami opiekuńczymi osoby niesamodzielne w miejscu ich zamieszkania w ramach dwóch zadań:

 1. Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania
 2. Nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych

Projekt w liczbach:

 • 150 osób niesamodzielnych
 • 50 uczestników w 2020r. oraz 100 uczestników w 2021r.
 • 150 opasek telemetrycznych monitorujących parametry życiowe z funkcją S.O.S.
 • monitoring funkcji życiowych 24h/dobę
 • opieka w wymiarze 1,5 h/dzień przez okres około 5 miesięcy
 • w przypadku, gdy dochód Uczestnika Projektu przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego obowiązuje go częściowa odpłatność za usługi w wysokości jedynie 5% ich wartości

Zakres świadczonych usług opiekuńczych obejmuje w szczególności:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
 • opiekę higieniczną
 • pielęgnację zaleconą przez lekarza
 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem
 • monitoring funkcji życiowych przy użyciu opasek telemetrycznych

CEL:

Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych.

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową stanowi 150 osób niesamodzielnych spełniających warunki:

 • mieszkańcy terenu powiatu rzeszowskiego i Miasta Rzeszów,
 • osoby niesamodzielne – osoby które z powodu stanu zdrowia lub innych przyczyn wymagają opieki
 • osoby samotne – osoby samotnie gospodarujące, niepozostające w związku małżeńskim, nieposiadające zstępnych ani wstępnych /lub;
 • osoby gospodarujące – osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, gdy rodzina nie jest w stanie zapewnić takiej opieki mimo wykorzystywanych uprawnień, zasobów i możliwości /lub;
 • osoby w rodzinie – gdy rodzina nie może z uzasadnionych przyczyn zapewnić takiej opieki, mimo wykorzystywanych uprawnień, zasobów i możliwości.

REKRUTACJA:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty oraz prowadzona będzie zgodnie z opracowanym Regulaminem rekrutacji dostępnym w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Biura Projektu, oraz odbywać się będzie w następujący sposób:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń do projektu:
 • Kandydat/ka wypełnia dokumenty rekrutacyjne dostępne na Stronie Internetowej lub w Biurze Projektu
 • Kandydat/ka może przesłać mailem skan wypełnionych dokumentów – z koniecznością późniejszego dostarczenia oryginałów dokumentów osobiście lub drogą pocztową
 • Kandydat/ka dostarcza podpisane dokumenty w oryginale do Biura Projektu.
 1. Formalna weryfikacja kandydatów i podjęcie decyzji o kwalifikacji (ocena złożonych dokumentów rekrutacyjnych: spełnienie kryteriów formalnych i premiujących).
 • Przyjęcie do projektu odbywa się na zasadzie miesięcznych list rankingowych tj. lista rankingowa utworzona ze zgłoszeń, które wpłynęły w danym miesiącu zostanie opublikowana w miesiącu kolejno następującym po miesiącu złożenia formularza.

Regulamin przewiduje możliwość rekrutacji uzupełniającej na podstawie list rankingowych i rezerwowych.

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, aż do uzyskania liczby 150 uczestników projektu do 31.12.2021r.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Do wglądu:

DANE KONTAKTOWE:

Biuro Projektu:

Świlcza 145B, 36-072 Świlcza

Tel. 663 155 533

E-mail: ppsiuk@fundacjainwencja.pl

Godziny pracy Biura Projektu:

poniedziałki g. 10:00 – 18:00

wtorek – piątek g. 7:30 – 15:30.

 ~~~~

2021.08.16

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy listy rekrutacyjne po kolejnym miesiącu rekrutacji do Projektu – sierpień 2021r.

W terminie 16.08 – 20.08.br. prosimy oczekiwać na kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu 1 wizyty na której sporządzimy wspólne Indywidualny Plan Wsparcia.

2021.06.02

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 04.06 (piątek) Biuro Projektu będzie nieczynne.

2021.04.30

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 04.05 (wtorek) Biuro Projektu będzie nieczynne.

2021.03.10

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniach 10-12.03 Biuro Projektu będzie nieczynne.

2021.03.04

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy listy rekrutacyjne po kolejnym miesiącu rekrutacji do Projektu – luty 2021r.

W terminie 04.03 – 12.03.br. prosimy oczekiwać na kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu 1 wizyty na której sporządzimy wspólne Indywidualny Plan Wsparcia.

2021.01.14

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniach 15 – 18.01 br. Biuro Projektu będzie nieczynne.

2020.12.23

Szanowni Państwo,

Niniejszym pragniemy poinformować, że w dniach 24 – 31.12 Biuro Projektu będzie zamknięte.

Życzymy PIĘKNEGO, PRAWDZIWEGO, RODZINNEGO zbliżającego się Cudownego Czasu!

Do zobaczenia / do usłyszenia w Nowym – oby LEPSZYM Roku 2021r.!

2020.11.26

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy listy rekrutacyjne po 1 miesiącu rekrutacji do Projektu – październik 2020r.

W terminie 27.11 – 4.12.br. prosimy oczekiwać na kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu 1 wizyty na której sporządzimy wspólne Indywidualny Plan Wsparcia.

2020.10.30:

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 02.11.br. (poniedziałek) Biuro Projektu będzie nieczynne.

2020.10.13

Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, że dnia 20.10.2020r. rozpocznie się rekrutacja do Projektu „OPIEKA Z RĘKĄ NA SERCU – program pomocy dla osób niesamodzielnych”
Aby wziąć udział w rekrutacji należy uzupełnić i dostarczyć dokumenty rekrutacyjne (do pobrania powyżej) do Biura Projektu w godzinach jego pracy tj.:
Świlcza 145B, 36-072 Świlcza – w poniedziałki g. 10:00 – 18:00, oraz wtorek – piątek g. 7:30 – 15:30.

Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo w związku z panującą pandemią COVID-19 oferujemy Państwu następujące drogi i formy dostarczenia dokumentów:
1. Osobiste stawiennictwo w Biurze Projektu – z obowiązkiem umówienie się z co najmniej 24h wyprzedzeniem na konkretny dzień oraz konkretną godzinę wizyty (pozwoli to Państwu uniknąć kolejek, gromadzenia się na zewnątrz budynku – do Biura Projektu osoby przyjmowane są pojedynczo, a z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne nie ma możliwości oczekiwania w środku budynku)

UWAGA! osoby nieumówione mają możliwość tylko i wyłącznie pozostawienia dokumentów bez możliwości ich skonsultowania z Pracownikiem Biura Projektu.

Umawianie wizyt możliwe za pomocą:
• infolinii: 663 155 533
• e-mail: ppsiuk@fundacjainwencja.pl

2. Pocztowo na adres Biura Projektu: Świlcza 145B, 36-072 Świlcza – decyduje data wpływu do Biura Projektu.

3. W razie braku możliwości osobistego stawiennictwa oraz nadania pocztą prosimy o zgłoszenie takiej sytuacji na infolinie Biura Projektu: 663 155 533 lub e-mail: ppsiuk@fundacjainwencja.pl

Zgodnie ze specyfiką projektu rekrutacja opiera się na miesięcznych listach rankingowych – oznacza to, że po każdym miesiącu kalendarzowym naboru rekrutacyjnego (liczy się data wpływu dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu) publikowana będzie lista osób zakwalifikowanych do Projektu.

NA KOMPLET DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH składa się z:
Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie
Zał. 1 do Regulaminu: Formularz rekrutacyjny
Zał. 1 do Formularza: Oświadczenie o doświadczaniu wielokrotnego wykluczenia (jeśli dotyczy)
Zał. 2 do Formularza: Oświadczenie o dochodach (jeśli dotyczy)

 ~~~~

FRSG Inwencja zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zakup opasek monitoringowych do teleopieki w ramach i w celu realizacji projektu „OPIEKA Z RĘKĄ NA SERCU – program pomocy dla osób niesamodzielnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

~~~~

FRSG Inwencja zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na świadczenie usług monitorowania systemu teleopieki w ramach i w celu realizacji projektu „OPIEKA Z RĘKĄ NA SERCU – program pomocy dla osób niesamodzielnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

~~~~

FRSG Inwencja zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na świadczenie usług opiekuńczych poprzez zapewnienie zaoferowanej liczby opiekunów w miejscu zamieszkania i/lub przebywania osoby niesamodzielnej w ramach i w celu realizacji projektu „OPIEKA Z RĘKĄ NA SERCU – program pomocy dla osób niesamodzielnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

~~~~

FRSG Inwencja zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na świadczenie usług opiekuńczych poprzez zapewnienie zaoferowanej liczby opiekunów w miejscu zamieszkania i/lub przebywania osoby niesamodzielnej – powtórzenie w ramach i w celu realizacji projektu „OPIEKA Z RĘKĄ NA SERCU – program pomocy dla osób niesamodzielnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.