Numer umowy o dofinansowanieRPPK.08.03.00-18-0026/20-00
Wartość projektu2 926 773,00 zł
Kwota dofinansowania2 780 434,34 zł
ProgramEuropejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Okres realizacji01.07.2021 – 31.12.2022
BeneficjentFundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „INWENCJA”
Cel projektuZwiększenie dostępności usług opiekuńczych.

O PROJEKCIE:

Projekt zakłada objęcie usługami opiekuńczymi osoby niesamodzielne w miejscu ich zamieszkania w ramach dwóch zadań:

 1. Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania
 2. Nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych

Projekt w liczbach:

 • 180 osób niesamodzielnych
 • 100 uczestników w 2021r. oraz 80 uczestników w 2022r.
 • 180 opasek telemetrycznych monitorujących parametry życiowe z funkcją S.O.S.
 • monitoring funkcji życiowych 24h/dobę.
 • min. 25 opiekunów/opiekunek
 • opieka w wymiarze średnio 400h/uczestnika przez okres około 5 miesięcy
 • w przypadku, gdy dochód Uczestnika Projektu przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego obowiązuje go częściowa odpłatność za usługi w wysokości jedynie 5% ich wartości.

Zakres świadczonych usług opiekuńczych obejmuje w szczególności:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
 • opiekę higieniczną
 • pielęgnację zaleconą przez lekarza
 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem
 • monitoring funkcji życiowych przy użyciu opasek telemetrycznych

CEL:

Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych.

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową stanowi 180 osób niesamodzielnych spełniających warunki:

 • mieszkańcy terenu powiatów: mieleckiego, kolbuszowskiego, dębickiego, ropczycko – sędziszowskiego
 • osoby niesamodzielne – chore, wymagające opieki
 • osoby samotne – osoby samotnie gospodarujące, niepozostające w związku małżeńskim, nieposiadające zstępnych ani wstępnych /lub;
 • osoby gospodarujące – osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, gdy rodzina nie jest w stanie zapewnić takiej opieki mimo wykorzystywanych uprawnień, zasobów i możliwości /lub;
 • osoby w rodzinie – gdy rodzina nie może z uzasadnionych przyczyn zapewnić takiej opieki, mimo wykorzystywanych uprawnień, zasobów i możliwości.

REKRUTACJA:

Rekrutacja ma charakter otwarty oraz prowadzona jest zgodnie z opracowanym Regulaminem rekrutacji dostępnym w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Biura Projektu, oraz odbywa się w następujący sposób:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń do projektu:
 • Kandydat wypełnia dokumenty rekrutacyjne dostępne na Stronie Internetowej lub w Biurze Projektu
 • Kandydat może przesłać mailem skan wypełnionych dokumentów – z koniecznością późniejszego dostarczenia oryginałów dokumentów osobiście lub drogą pocztową
 • Kandydat dostarcza podpisane dokumenty w oryginale do Biura Projektu.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 1. Formalna weryfikacja kandydatów i podjęcie decyzji o kwalifikacji (ocena złożonych dokumentów rekrutacyjnych: spełnienie kryteriów formalnych i premiujących).

Przyjęcie do projektu odbywa się na zasadzie miesięcznych list rankingowych tj. lista rankingowa utworzona ze zgłoszeń, które wpłynęły w danym miesiącu zostanie opublikowana w miesiącu kolejno następującym po miesiącu złożenia formularza.

Regulamin przewiduje możliwość rekrutacji uzupełniającej na podstawie list rankingowych i rezerwowych.

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, aż do uzyskania liczby 180 uczestników projektu do 31.12.2022r.

AKTUALNOŚCI:

01.07.2022 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że dnia 25.07.2022 r. rozpocznie się IV nabór rekrutacji do Projektu „OPIEKA Z RĘKĄ NA PULSIE II” i będzie trwała do 05.08.2022 r.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy uzupełnić i dostarczyć dokumenty rekrutacyjne (do pobrania powyżej) do Biura Projektu w godzinach jego pracy tj.:

Świlcza 145B, 36-072 Świlcza – w poniedziałek – piątek g. 8:00 – 16:00

lub

Cech Rzemiosł Różnych z siedzibą w Mielcu ul. Krótka 1, 39-300 Mielec

Pon: 14:00-18:00, wt-pt: 08:00 – 12:00

14.06.2022 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 17 czerwca br. nasze biuro będzie nieczynne.

06.05.2022 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że dnia 30.05.2022 r. rozpocznie się III nabór rekrutacji do Projektu „OPIEKA Z RĘKĄ NA PULSIE II” i będzie trwała do 10.06.2022 r.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy uzupełnić i dostarczyć dokumenty rekrutacyjne (do pobrania powyżej) do Biura Projektu w godzinach jego pracy tj.:

Świlcza 145B, 36-072 Świlcza – w poniedziałek – piątek g. 8:00 – 16:00

lub

Cech Rzemiosł Różnych z siedzibą w Mielcu ul. Krótka 1, 39-300 Mielec

Pon: 14:00-18:00, wt-pt: 08:00 – 12:00

21.04.2022 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 2 maja br. nasze biuro będzie nieczynne.

07.03.2022 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że dnia 28.03.2022 r. rozpocznie się II nabór rekrutacji do Projektu „OPIEKA Z RĘKĄ NA PULSIE II” i będzie trwała do 08.04.2022 r.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy uzupełnić i dostarczyć dokumenty rekrutacyjne (do pobrania powyżej) do Biura Projektu w godzinach jego pracy tj.:

Świlcza 145B, 36-072 Świlcza – w poniedziałek – piątek g. 8:00 – 16:00

lub

Cech Rzemiosł Różnych z siedzibą w Mielcu ul. Krótka 1, 39-300 Mielec

Pon: 14:00-18:00, wt-pt: 08:00 – 12:00

Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo w związku z panującą pandemią COVID-19 oferujemy Państwu następujące drogi i formy dostarczenia dokumentów:

1. Osobiste stawiennictwo w Biurze Projektu – z obowiązkiem umówienie się z co najmniej 24h wyprzedzeniem na konkretny dzień oraz konkretną godzinę wizyty (pozwoli to Państwu uniknąć kolejek, gromadzenia się na zewnątrz budynku – do Biura Projektu osoby przyjmowane są pojedynczo, a z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne nie ma możliwości oczekiwania w środku budynku)

UWAGA! osoby nieumówione mają możliwość wyłącznie pozostawienia dokumentów bez możliwości ich skonsultowania z Pracownikiem Biura Projektu.

Umawianie wizyt możliwe za pomocą:

• infolinii: 691 322 180

• e-mail: opieka-mielec@fundacjainwencja.pl

2. Pocztowo pod adres Biura Głównego Projektu w Mielcu ul. Krótka 1, 39-300 Mielec (Budynek: Cechu Rzemiosł Różnych). Dopuszcza się również dostarczenie pod adres Świlcza 145B, 36-072 Świlcza

 – decyduje data wpływu do Biura Projektu.

3. W razie braku możliwości osobistego stawiennictwa oraz nadania pocztą prosimy o zgłoszenie takiej sytuacji na infolinie Biura Projektu: 691 322 180 lub e-mail: opieka-mielec@fundacjainwencja.pl

Zgodnie ze specyfiką projektu rekrutacja opiera się na miesięcznych listach rankingowych – oznacza to, że po każdym miesiącu kalendarzowym naboru rekrutacyjnego (liczy się data wpływu dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu) publikowana będzie lista osób zakwalifikowanych do Projektu.

KOMPLET DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH składa się z:

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

Zał. 1 do Regulaminu: Formularz rekrutacyjny

Zał. 3 do Regulaminu: Zgoda opiekuna prawnego na uczestnictwo w projekcie

Zał. 1 do Formularza: Oświadczenie o doświadczaniu wielokrotnego wykluczenia (jeśli dotyczy) Zał. 2 do Formularza: Oświadczenie o dochodach (jeśli dotyczy)

21.01.2022 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że dnia 14.02.2022 r. rozpocznie się rekrutacja do Projektu „OPIEKA Z RĘKĄ NA PULSIE II” i będzie trwała do 25.02.2022 r.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy uzupełnić i dostarczyć dokumenty rekrutacyjne (do pobrania powyżej) do Biura Projektu w godzinach jego pracy tj.:

Świlcza 145B, 36-072 Świlcza – w poniedziałek– piątek g. 8:00 – 16:00 lub

Cech Rzemiosł Różnych z siedzibą w Mielcu ul. Krótka 1, 39-300 Mielec

Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo w związku z panującą pandemią COVID-19 oferujemy Państwu następujące drogi i formy dostarczenia dokumentów:

1. Osobiste stawiennictwo w Biurze Projektu – z obowiązkiem umówienie się z co najmniej 24h wyprzedzeniem na konkretny dzień oraz konkretną godzinę wizyty (pozwoli to Państwu uniknąć kolejek, gromadzenia się na zewnątrz budynku – do Biura Projektu osoby przyjmowane są pojedynczo, a z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne nie ma możliwości oczekiwania w środku budynku)

UWAGA! osoby nieumówione mają możliwość wyłącznie pozostawienia dokumentów bez możliwości ich skonsultowania z Pracownikiem Biura Projektu.

Umawianie wizyt możliwe za pomocą:

• infolinii: 691 322 180

• e-mail: opieka-mielec@fundacjainwencja.pl

2. Pocztowo pod adres Biura Głównego Projektu w Mielcu ul. Krótka 1, 39-300 Mielec (Budynek: Cechu Rzemiosł Różnych). Dopuszcza się również dostarczenie pod adres Świlcza 145B, 36-072 Świlcza

 – decyduje data wpływu do Biura Projektu.

3. W razie braku możliwości osobistego stawiennictwa oraz nadania pocztą prosimy o zgłoszenie takiej sytuacji na infolinie Biura Projektu: 691 322 180 lub e-mail: opieka-mielec@fundacjainwencja.pl

Zgodnie ze specyfiką projektu rekrutacja opiera się na miesięcznych listach rankingowych – oznacza to, że po każdym miesiącu kalendarzowym naboru rekrutacyjnego (liczy się data wpływu dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu) publikowana będzie lista osób zakwalifikowanych do Projektu.

KOMPLET DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH składa się z:

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

Zał. 1 do Regulaminu: Formularz rekrutacyjny

Zał. 2 do Regulaminu: Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zał. 3 do Regulaminu: Zgoda opiekuna prawnego na uczestnictwo w projekcie

Zał. 1 do Formularza: Oświadczenie o doświadczaniu wielokrotnego wykluczenia (jeśli dotyczy)

Zał. 2 do Formularza: Oświadczenie o dochodach (jeśli dotyczy)

LISTY RANKINGOWE:

Marzec 2022 r. – zakwalifikowani

Marzec 2022 r. – zdyskwalifikowani

Kwiecień 2022 r. – zakwalifikowani

Kwiecień 2022 r. – zdyskwalifikowani

Lipiec 2022 r. – zakwalifikowani

Wrzesień 2022 r. – zakwalifikowani

Wrzesień 2022 r. – zdyskwalifikowani

DANE KONTAKTOWE:

Biuro Projektu:

ul. Krótka 1, 39-300 Mielec

tel: 691 322 180, e-mail: opieka-mielec@fundacjainwencja.pl

Godziny pracy Biura Projektu:

pn. 14:00 – 18:00, wt. – pt. 08:00 – 12:00

~~~

POSTĘPOWANIE WYBORU WYKONAWCÓW:

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe: „Świadczenie usług opiekuńczych poprzez zapewnienie zaoferowanej liczby opiekunów w miejscu zamieszkania i/lub przebywania osoby niesamodzielnej” (nr postępowania: 02A/83/2022/OZRNPII) w związku z realizacją projektu pt.: „OPIEKA Z RĘKĄ NA PULSIE II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

~~~