Jednym z zakresów działania Fundacji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „INWENCJA” jest działalność szkoleniowa i projektowa.

~~~

FRSG Inwencja zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na organizację usługi egzaminu certyfikacyjnego IPMA poziom D w wyniku którego, uczestnik będzie mógł otrzymać certyfikat IPMA poziom D (Project Management Associate) w ramach i w celu realizacji projektu „Zdobądź zawód Kierownika Projektu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

~~~

FRSG Inwencja zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe polegające na zakup systemu webinaryjnego przeznaczonego do realizacji indywidualnych konsultacji pomiędzy uczestnikami szkoleń a trenerem oraz zakup i konfiguracja wirtualnej przestrzeni do przeprowadzenia zajęć z obsługi narzędzia informatycznego wspierającego zarządzanie projektami w ramach i w celu realizacji projektu „Zdobądź zawód Kierownika Projektu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

~~~

FRSG Inwencja zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe polegające na wynajmie sal szkoleniowych w ramach i w celu realizacji projektu „Zdobądź zawód Kierownika Projektu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych:

2017-INW-2_Zapytanie ofertowe w tybie rozeznania rynku – sala

2017-INW-2_Załącznik 1 Formularz ofertowy

2017-INW-2_Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań

~~~

FRSG Inwencja zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe polegające na zapewnieniu i dostarczeniu wyżywienia uczestnikom szkoleń w postaci:  Serwisu kawowego i Zestawu obiadowego w ramach i w celu realizacji projektu „Zdobądź zawód Kierownika Projektu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

~~~

W kwietniu 2017 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Zdobądź zawód Kierownika Projektu” – już wkrótce więcej informacji. Tymczasem zapraszamy Państwa do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku -mat.szkoleniowe na „Przygotowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia IPMA D (195 osób)”.

~~~

Jesteśmy lub byliśmy wykonawcą szkoleń w następujących projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego INWENCJA na zlecenie NOT oddział w Tarnowie realizuje wsparcie doradcze skierowane dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw sektora produkcyjnego. Usługa doradcza świadczona przez Fundację polega m.in. na:

 • przybliżeniu konkretnych możliwości
 • modernizacyjnych poprawiających efektywność energetyczną
 • analizie opcji modernizacyjnych w zakresie systemów, w tym także możliwości wykorzystania rozwiązań zw.
 • z odnawialnymi źródłami energii i termomodernizacją
 • analizie wpływu na środowisko – określenie aktualnego stanu oraz przyszłego, po wdrożeniu
 • zaproponowanych rozwiązań m.in. ograniczenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.
 • polityka zarządzania rozwiązaniami w zakresie energii i ochrony środowiska

W ramach realizowanej usługi wsparciem objęte zostanie 100 przedsiębiorstw z terenu Polski.

„Wzrost kompetencji lubelskiej branży budowlanej” - realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Poddziałanie 8.1.1, Działanie 8.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany na terenie woj. lubelskiego, skierowany do branży budowlanej. Fundacja „INWENCJA” zrealizowała następujące szkolenia techniczne: • Projektowanie CAD/CAM z modułem kosztorysowanie robót budowlanych (2 szkolenia dla 20os.) • Projektowanie CAD/CAM z modułem audytu/certyfikacji energetycznej (2 szkolenia dla 20os.) • Warunki kontraktowania FIDIC, w tym 16 godzin z zakresu Prawa Zamówień Publicznych (2 szkolenia dla 30os.) Czas trwania projektu: 02.01.2012 – 30.11.2012  

„Akademia Certyfikacji” - realizowany na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy Katowicach, Poddziałanie 8.1.1, Działanie 8.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany na terenie woj. śląslkiego, skierowany do branży budowlanej. Fundacja „INWENCJA” zrealizowała następujące szkolenia techniczne: • Obsługa programu do sporządzania świadectw energetycznych (11 szkoleń dla 165os.) Czas trwania projektu: 31.01.2011 – 29.06.2012


„Lekarz weterynarii - przedsiębiorca i specjalista” - realizowany na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy Kielcach, Poddziałanie 8.1.1, Działanie 8.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.projekt realizowany na terenie woj.świętokrzyskiego,skierowany do branży weterynaryjnej. Fundacja „INWENCJA” zrealizowała następujące szkolenia techniczne: Modułu II ” Choroby małych zwierząt – diagnostyka i leczenie” zakres tematyczny szkoleń obejmował zagadnienia: 1. „Alergie u psów i kotów – diagnostyka i leczenie (m.in. testy alergiczne i odczulanie)” 2. „Diagnostyka i leczenie chorób endokrynogennych 3. „Kurs ultrasonograficzny połączony z warsztatami. Badanie USG małych zwierząt” Moduł III „Hodowla bydła mlecznego” 1. „Profilaktyka i zwalczanie chorób wymienia na tle Stach. Ureus i Str. Uberis u krów mlecznych” 2. „Zarządzanie rozrodem w stadach krów mlecznych z wykorzystaniem nowych technik diagnostycznych i terapeutycznych 3. „Zapobieganie zaburzeniom metabolicznym i trawiennym u bydła mlecznego”


„W ogniu doświadczeń” - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Celem ogólnym Projektu jest podniesienie kwalifikacji i uprawnień osób zatrudnionych w zawodzie strażaka z województwa podkarpackiego poprzez realizację szkoleń zawodowych, które odbywać się poza godzinami pracy. Fundacja „INWENCJA” zrealizowała m. in. następujące szkolenia techniczne:

 • Obsługa żurawia przeładunkowego typu
 • HDS
 • Kontrola i konserwacja aparatów dróg oddechowych firmy Fenzy

Fundacja Rozwoju Społeczno Gospodarczego INWENCJA podjęła współpracę z Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z  o.o. w zakresie realizacji Projektu „DOLINA WIEDZY – wsparcie szkoleniowe dla przedsiębiorstw branży lotniczej województwa podkarpackiego” - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. Cel Główny Projektu: Rozwój kapitału ludzkiego podkarpackich firm branży lotniczej, skupionych w Dolinie Lotniczej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, zatrudnionych osób i przeszkolenie 512 pracowników do końca 2011r. Cele Szczegółowe:

 • Skrócenie czasu adaptacji nowozatrudnionych os. na stanowiskach: operatorów CNC, projektantów CAD/CAM, PM-ów, spawaczy TIG/MAG/MIG, elektryków SEP
 • Zminimalizowanie skutków dekoniunktury gospodarczej poprzez podniesienie kwalifikacji kadr produkcyjnych i zwiększenie ich mobilności wewnątrz branżowej;

W ramach Projektu oferujemy Państwu możliwość nabycia certyfikatów wydawanych przez akredytowane lub cieszące się powszechnym zaufaniem instytucje w ramach następujących rodzajów szkoleń:

 • Spawanie metodą TIG/MAG/MIG
 • Operator CNC